videoteam

SETINAIR - Buddy Paddy Competiton

setinair 2013

V pondelok, 16. septembra 2013, sa v priestoroch univerzitnej knižnice uskutočnila konferencia SETINAIR 2013 - Symposium on Emergent Technologies in Artificial Intelligence and Robotics. Konferencie sa okrem odborníkov z oblasti umelej inteligencie a robotiky z Európy , zúčastnili aj uznávaní vedci z Japonska. Súčasťou akcie bolo aj vyhlásenie súťaže o najlepší projekt s využitím humanoidného robota - Buddy Paddy Competition.

Podpora konferencie o vzdelávaní - AmCham Initiative 2012: Year of Education

Amcham ED conference 2012

V uto­rok 30. ok­tób­ra 2012 v ho­te­li Crowne Pla­za v Bra­tis­la­ve sa us­ku­toč­nila Kon­fe­ren­cia o bu­dúc­nos­ti vzde­lá­va­nia na Slo­ven­sku, kto­rú or­ga­ni­zovala Ame­ric­ká ob­chod­ná ko­mo­ra v SR (Am­Cham) pod zá­šti­tou mi­nis­tra škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu SR Du­ša­na Čap­lo­vi­ča pri príl­eži­tos­ti ini­cia­tí­vy 2012: Rok vzde­lá­va­nia.

Videotím CNL zabezpečil živé vysielanie tejto konferencie spolu s prepojením na sociálne siete Twitter a Facebook. Vysielanie bolo možné sledovať prostredníctvom nášho videoservera, odkiaľ sa objavil embed vysielania aj na portály ITnews.sk

CNL na konferencii In Look Days 2011

V dňoch 13. a 14. októbra sa v priestoroch Auly Maxima na Technickej univerzite v Košiciach konal 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie In Look Days. Cieľom tejto konferencie boli prezentácie nových metód a technológií pre podporu manažmentu s účelom zlepšiť a zefektívniť vzájomne prospešnú spoluprácu medzi akademickým sektorom a praxou v rámci EU. Formou moderovanej diskusie mali účastníci možnosť vymeniť si skúsenosti v oboroch manažmentu organizácií, ľudských zdrojov, procesov a mnoho ďalších tém. Vystupovali tu aj účastníci zo zahraničia, napríklad Ruska a Ukrajiny.

Syndikovať obsah