live streaming

Živý prenos konferencie ICETA 2012

ICETA 2012

Podpora konferencie o vzdelávaní - AmCham Initiative 2012: Year of Education

Amcham ED conference 2012

V uto­rok 30. ok­tób­ra 2012 v ho­te­li Crowne Pla­za v Bra­tis­la­ve sa us­ku­toč­nila Kon­fe­ren­cia o bu­dúc­nos­ti vzde­lá­va­nia na Slo­ven­sku, kto­rú or­ga­ni­zovala Ame­ric­ká ob­chod­ná ko­mo­ra v SR (Am­Cham) pod zá­šti­tou mi­nis­tra škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu SR Du­ša­na Čap­lo­vi­ča pri príl­eži­tos­ti ini­cia­tí­vy 2012: Rok vzde­lá­va­nia.

Videotím CNL zabezpečil živé vysielanie tejto konferencie spolu s prepojením na sociálne siete Twitter a Facebook. Vysielanie bolo možné sledovať prostredníctvom nášho videoservera, odkiaľ sa objavil embed vysielania aj na portály ITnews.sk

Zabezpečujeme živý streaming z konferencie Iceta 2011

Video tím nášho Laboratória už tradične zabezpečuje prenos z konferencie Iceta. Tento rok konferencia už píše svoj deviaty rok existencie. Zameriava sa na eLerningové technológie a ich aplikáciu do praxe. Ak máte záujem o viac informácii kliknite na www.iceta.sk. Živé vysielanie bude prostredníctvom nášho Videoservera na adrese http://v.cnl.sk/iceta2011

Syndikovať obsah