Podpora konferencie o vzdelávaní - AmCham Initiative 2012: Year of Education

Amcham ED conference 2012

V uto­rok 30. ok­tób­ra 2012 v ho­te­li Crowne Pla­za v Bra­tis­la­ve sa us­ku­toč­nila Kon­fe­ren­cia o bu­dúc­nos­ti vzde­lá­va­nia na Slo­ven­sku, kto­rú or­ga­ni­zovala Ame­ric­ká ob­chod­ná ko­mo­ra v SR (Am­Cham) pod zá­šti­tou mi­nis­tra škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu SR Du­ša­na Čap­lo­vi­ča pri príl­eži­tos­ti ini­cia­tí­vy 2012: Rok vzde­lá­va­nia.

Videotím CNL zabezpečil živé vysielanie tejto konferencie spolu s prepojením na sociálne siete Twitter a Facebook. Vysielanie bolo možné sledovať prostredníctvom nášho videoservera, odkiaľ sa objavil embed vysielania aj na portály ITnews.sk

To­to pres­tíž­ne po­du­ja­tie, ktorého sa zúčastnilo takmer 300 účastníkov, ot­vo­rilo pries­tor na pre­zen­tá­ciu rie­še­ní čle­nov ini­cia­tí­vy (fir­my, ško­ly a od­bor­ní­ci na vzde­lá­va­nie) pred­sta­vi­te­ľom vlá­dy SR a dis­ku­siu o tom, ako pris­pieť k re­for­me vzde­lá­va­cie­ho sys­té­mu na Slo­ven­sku a k je­ho efek­tív­ne­mu pre­po­je­niu s po­žia­dav­ka­mi tr­hu prá­ce.

Amcham ED conference 2012

Viac informácií:
http://www.amcham.sk/events/1779_education-conference
http://www.itnews.sk/spravy/biznis/2012-10-29/c152039-konferencia-o-budu...

PrílohaVeľkosť
gXY7.ec2012_invitation_jpg_480.jpg61.83 KB
amchamkonf.JPG58.67 KB

Komentáre

lowest effective dose of levitra

levitra daily side effects. vardenafil.medinfoblog.com/levitra-on-the-internet/ - viagra or levitra which works better,

combining levitra and cialis

can you cut a levitra pill in half. vardenafil.medinfoblog.com/forum-viagra-levitra-cialis-ect/ - recommended dosage of levitra,

what happens if you smoke when taking champix

champix side effects suicide. champix.medinfoblog.com/directions-for-chantix-continuing-pack/ - does champix interfere with birth control,

bupropion (zyban) and varenicline (champix)

how to use champix effectively. champix.medinfoblog.com/champix-price-in-south-africa/ - what was champix originally designed for,

perbandingan viagra cialis and levitra

why doesn levitra work for me. vardenafil.medinfoblog.com/is-levitra-for-women/ - does levitra work for everyone,

champix smoking cessation forum

champix ontario drug benefit. champix.medinfoblog.com/what-happens-if-you-take-champix-while-pregnant/ - champix effects on mood,

can champix stop your period

champix for smoking cessation. champix.medinfoblog.com/does-chantix-cause-high-blood-pressure/ - how many times can i be prescribed champix,

mixing levitra and cialis

which works better viagra cialis or levitra. vardenafil.medinfoblog.com/levitra-generic-at-walmart/ - glaxo smith kline levitra,

can i take champix while on citalopram

pfizer champix side effects. champix.medinfoblog.com/does-chantix-reduce-appetite/ - can you lose weight with champix,

how to use champix starter pack

get stop smoking champix free. champix.medinfoblog.com/how-does-chantix-work-with-smokeless-tobacco/ - do i quitting smoking with champix,

levitra dose for bph

best time of day to take levitra. vardenafil.medinfoblog.com/best-time-to-take-levitra/ - levitra and cialis together,

levitra causes skin cancer

why does levitra stop working. vardenafil.medinfoblog.com/duration-of-action-levitra/ - bayer 20 mg levitra,

tips for quitting with champix

what drug is in champix. champix.medinfoblog.com/dealing-with-chantix-side-effects/ - how to get off champix,

levitra in the us

levitra and type 2 diabetes. vardenafil.medinfoblog.com/enhance-effects-of-levitra/ - what are the side effect of levitra,

champix remedio parar fumar

what time of the day should you take champix. champix.medinfoblog.com/chantix-cost-with-insurance/ - i forgot to take my champix,

how much is levitra at kaiser

generic levitra canadian pharmacy. vardenafil.medinfoblog.com/levitra-100-mg-vardenafil/ - viagra cialis levitra doses,

do you need a prescription for champix in ontario

can you take champix with antidepressants. champix.medinfoblog.com/chantix-starter-pack-dosage/ - can i drink alcohol while on champix,

viagra levitra cialis side effects

high dose of levitra. vardenafil.medinfoblog.com/levitra-20-mg-dosage-and-bph/ - 10mg levitra vs 100mg viagra,

psychological side effects of champix

is it ok to take expired champix. champix.medinfoblog.com/how-long-should-you-smoke-while-taking-chantix/ - champix quit smoking pill,

can i take levitra after cialis

which is better cialis or levitra. vardenafil.medinfoblog.com/generic-levitra-at-walmart/ - can 10 mg of levitra be cut in half,

champix to quit smoking

do you need prescription champix. champix.medinfoblog.com/buy-chantix-from-canada/ - champix quit smoking side effects,

champix patient assistance program

is zyban and champix the same. champix.medinfoblog.com/chantix-who-is-claudine/ - stop smoking coming off champix,

herbal alternative to levitra

levitra 10 mg bg. vardenafil.medinfoblog.com/levitra-with-dapoxetine-dosage/ - can women take levitra,

how can i get champix

stop smoking drugs champix. champix.medinfoblog.com/quit-smoking-medicine-champix/ - what happens when you finish the course of champix,

after effects of levitra

can you take levitra before surgery. vardenafil.medinfoblog.com/why-does-levitra-stop-working/ - levitra 10 mg how long does it last,

levitra orodispersible 10 mg bayer

when does levitra start working. vardenafil.medinfoblog.com/online-levitra-in-canada/ - difference between staxyn and levitra,

can i take champix while pregnant

can you take champix if your pregnant. champix.medinfoblog.com/reviews-on-taking-champix/ - champix how it works,

how long before to take levitra

levitra 20 mg tablet. vardenafil.medinfoblog.com/levitra-viagra-cialis-difference/ - sildenafil viagra levitra cialis,

champix side effect night sweats

champix drug side effects. champix.medinfoblog.com/champix-side-effects-sore-throat/ - does champix make you feel bloated,

levitra 20 mg and alcohol

can you take levitra with water. vardenafil.medinfoblog.com/5-mg-levitra-online/ - does levitra increase blood sugar,

when will i stop smoking with champix

champix 4 week starter pack. champix.medinfoblog.com/how-long-can-chantix-be-taken/ - side effects after stopping taking champix,

register with quitline champix

champix side effects hallucinations. champix.medinfoblog.com/how-many-times-can-a-person-take-chantix/ - can you smoke with champix,

how levitra works best

levitra and viagra conversion. vardenafil.medinfoblog.com/vardenafil-dosage-40-mg/ - levitra long term side effects,

nhs champix stop smoking

giving up smoking on champix. champix.medinfoblog.com/does-medicaid-cover-chantix-in-illinois/ - champix depression health canada,

which works best viagra levitra or cialis

levitra tablets 20 mg image. vardenafil.medinfoblog.com/levitra-20-mg-buy-online/ - which is best levitra viagra or cialis,

viagra cialis levitra sales

does levitra patent expire. vardenafil.medinfoblog.com/price-of-generic-levitra/ - levitra cialis viagra reviews,

when levitra doesn't work

does levitra work good. vardenafil.medinfoblog.com/levitra-buy-uk-online/ - what is generic levitra,

what is levitra odt

how long will levitra last on the shelf. vardenafil.medinfoblog.com/where-to-buy-levitra-in-qatar/ - duration of levitra effects,

how long should you stay on champix

main side effects of champix. champix.medinfoblog.com/taking-champix-when-pregnant/ - stop smoking timeline with champix,

difference between chantix champix

champix starter pack and maintenance pack. champix.medinfoblog.com/how-long-to-stop-smoking-with-chantix/ - what happens when you quit champix,

viagra cialis levitra nl review

what will levitra do for me. vardenafil.medinfoblog.com/cheapest-generic-levitra-online/ - levitra how long it lasts,

Poslať nový komentár

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Viac informácií o možnostiach formátovania