Podpora konferencie o vzdelávaní - AmCham Initiative 2012: Year of Education

Amcham ED conference 2012

V uto­rok 30. ok­tób­ra 2012 v ho­te­li Crowne Pla­za v Bra­tis­la­ve sa us­ku­toč­nila Kon­fe­ren­cia o bu­dúc­nos­ti vzde­lá­va­nia na Slo­ven­sku, kto­rú or­ga­ni­zovala Ame­ric­ká ob­chod­ná ko­mo­ra v SR (Am­Cham) pod zá­šti­tou mi­nis­tra škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu SR Du­ša­na Čap­lo­vi­ča pri príl­eži­tos­ti ini­cia­tí­vy 2012: Rok vzde­lá­va­nia.

Videotím CNL zabezpečil živé vysielanie tejto konferencie spolu s prepojením na sociálne siete Twitter a Facebook. Vysielanie bolo možné sledovať prostredníctvom nášho videoservera, odkiaľ sa objavil embed vysielania aj na portály ITnews.sk

To­to pres­tíž­ne po­du­ja­tie, ktorého sa zúčastnilo takmer 300 účastníkov, ot­vo­rilo pries­tor na pre­zen­tá­ciu rie­še­ní čle­nov ini­cia­tí­vy (fir­my, ško­ly a od­bor­ní­ci na vzde­lá­va­nie) pred­sta­vi­te­ľom vlá­dy SR a dis­ku­siu o tom, ako pris­pieť k re­for­me vzde­lá­va­cie­ho sys­té­mu na Slo­ven­sku a k je­ho efek­tív­ne­mu pre­po­je­niu s po­žia­dav­ka­mi tr­hu prá­ce.

Amcham ED conference 2012

Viac informácií:
http://www.amcham.sk/events/1779_education-conference
http://www.itnews.sk/spravy/biznis/2012-10-29/c152039-konferencia-o-budu...

PrílohaVeľkosť
gXY7.ec2012_invitation_jpg_480.jpg61.83 KB
amchamkonf.JPG58.67 KB

Komentáre

sildenafil tablets 130mg jaguar

does sildenafil cause gout. sildenafil.medinfoblog.com - sildenafil in pulmonary hypertension pdf,

sildenafil 100 mg blueberry gold

sildenafil 20 mg goodrx. sildenafil citrate 100mg india - dosage of sildenafil in erectile dysfunction,

what is sildenafil used for in dogs

sildenafil dosage in infants. sildenafil citrate oral tablet 20 mg - sildenafil pfizer 100 mg 8x,

sildenafil and nitrates hypertension

sildenafil citrate tablets 100mg nizagara. sildenafil.medinfoblog.com - sildenafil and atorvastatin added to bosentan,

structure activity relationship of sildenafil

sildenafil citrate 100mg dosage. sildenafil.medinfoblog.com - how to make sildenafil at home,

sildenafil citrate more drug side effects

vardenafil vs sildenafil tadalafil. sildenafil.medinfoblog.com - sildenafil effervescent tablets alivher side effects,

sandoz sildenafil side effects

can sildenafil be taken with alcohol. sildenafil.medinfoblog.com - sildenafil may elevate melanoma risk,

sildenafil nitric oxide pulmonary hypertension

sildenafil blueberry 100mg uk. what does sildenafil teva do - sildenafil meaning in hindi,

sildenafil citrate oral jelly 100mg

effect of sildenafil on female. sildenafil 20 mg for erectile dysfunction - sildenafil stada 100mg test,

sildenafil citrate china manufacturers

viagra sildenafil 100mg pfizer. sildenafil.medinfoblog.com - lovegra sildenafil 100 mg tablet,

what is sildenafil 50 mg used for

manforce sildenafil citrate review. sildenafil medana 50 mg forum - sildenafil dosage side effects,

falic sildenafil trb pharma

sildenafil wat is het. sildenafil 50 mg mexico - sildenafil interactions with nitroglycerin,

sildenafil zentiva 50 mg forum

sildenafil in treatment of pulmonary hypertension. sildenafil.medinfoblog.com - sildenafil 100mg for women,

sildenafil for pulmonary hypertension guidelines

sildenafil citrate tablets kamagra. what is sildenafil tablets 130 mg - sildenafil citrate tablets action,

sildenafil citrate benefits and side effects

sildenafil alternative the romantic poets. pramil fem sildenafil 50 mg - what does sildenafil citrate tablets do,

what is the use of sildenafil citrate

dose of sildenafil for erectile dysfunction. sildenafil.medinfoblog.com - does sildenafil citrate lower blood pressure,

sildenafil citrate 25 mg/ml x 30ml

kamagra jelly (sildenafil citrate). sildenafil citrate for ladies - sildenafil citrate 100mg uk,

sildenafil pediatric side effects

hexal sildenafil 50 mg. sildenafil.medinfoblog.com - sildenafil effects on exercise,

segurex sildenafil 50 mg

directions for using sildenafil. sildenafil.medinfoblog.com - how to use sildenafil citrate tablet,

can women use sildenafil

how to take sildenafil for ed. sildenafil.medinfoblog.com - sildenafil nhs prescription sls,

champix side effect night sweats

can i drink alcohol whilst taking champix. champix.medinfoblog.com/how-does-chantix-work-in-your-body/ - should you take champix with food,

side effects after finishing champix

do champix make you feel sick. champix.medinfoblog.com/champix-makes-you-tired/ - when best to take champix,

smoking cessation drugs champix

how long to quit smoking on champix. champix.medinfoblog.com/interactions-between-chantix-and-cymbalta/ - do you keep smoking on champix,

when to take champix tablets

champix and hep c. champix.medinfoblog.com/champix-duration-of-treatment/ - how much is a course of champix,

champix south africa side effects

can i take sleeping pills with champix. champix.medinfoblog.com/do-they-have-a-drug-like-chantix-for-opiates/ - symptoms of champix tablets,

champix class action canada

does champix work for chewing tobacco. champix.medinfoblog.com/chantix-interaction-with-cymbalta/ - champix interdit aux usa,

give up smoking with champix

can i take champix if im pregnant. champix.medinfoblog.com/what-do-chantix-mean/ - when do champix start working,

missed two days of champix

what will happen when i stop taking champix. champix.medinfoblog.com/what-is-champix-used-for/ - champix and birth control,

champix making me ill

how does champix works. champix.medinfoblog.com/positive-effects-of-chantix/ - can you stop taking champix cold turkey,

smoking more on champix

champix adverse side effects. champix.medinfoblog.com/champix-availability-in-india/ - benefits of stopping smoking with champix,

champix make me so tired

best day to stop smoking on champix. champix.medinfoblog.com/symptoms-of-chantix-withdrawal/ - when does champix start to work,

champix side effects pfizer

when do you stop smoking on champix. champix.medinfoblog.com/price-of-chantix-at-costco/ - champix how it works,

can i have champix twice

champix anti smoking tablets. champix.medinfoblog.com/chantix-stop-smoking-pill/ - does champix make you put on weight,

when to quit smoking on champix

wat is beter zyban of champix. champix.medinfoblog.com/can-you-take-antibiotics-while-taking-champix/ - how to get champix,

when do champix start to work

do champix make you angry. champix.medinfoblog.com/what-should-you-not-take-with-chantix/ - does champix cause insomnia,

any side effects of champix

how long does champix take to leave the body. champix.medinfoblog.com/positive-reviews-on-champix/ - champix banned in france,

how long to quit smoking with champix

champix and cluster headaches. champix.medinfoblog.com/side-effects-of-chantix-and-alcohol/ - champix causes weight loss,

champix and nrt together

champix stop smoking tablets side effects. champix.medinfoblog.com/why-does-it-take-3-months-for-chantix-to-work/ - feeling sick taking champix,

pfizer pfizer champix starter pack

can i take champix if im pregnant. champix.medinfoblog.com/what-is-the-active-ingredient-in-chantix/ - does champix work straight away,

champix and joint pain

why does champix make me tired. champix.medinfoblog.com/chantix-vision-side-effects/ - quitting smoking timeline with champix,

when should you stop smoking with champix

how many hours apart to take champix. champix.medinfoblog.com/how-long-chantix-stay-in-system/ - can i suddenly stop taking champix,

mix cialis and levitra

levitra 20 mg 4 tablet. vardenafil.medinfoblog.com/levitra-10-mg-dispersible/ - what is the maximum dosage of levitra,

champix patient information kit

can you have champix twice. champix.medinfoblog.com/does-medicare-part-d-cover-chantix/ - when do i stop smoking on champix,

champix making me ill

can champix make you sleepy. champix.medinfoblog.com/does-chantix-cause-liver-problems/ - champix side effects weight,

champix rash side effect

can you use nicotine patches with champix. champix.medinfoblog.com/side-effects-from-champix-tablets/ - champix stop smoking south africa,

what is the proper dose of levitra

when does levitra go generic in usa. vardenafil.medinfoblog.com/levitra-cost-rite-aid/ - difference between staxyn and levitra,

what is better levitra or cialis

levitra is not working for me. vardenafil.medinfoblog.com/levitra-how-fast-does-it-work/ - is 30 mg of levitra safe,

taking levitra for fun

how does levitra work better than viagra. vardenafil.medinfoblog.com/levitra-dosage-and-side-effects/ - vardenafil 20mg vs levitra 20mg,

which works better levitra or cialis

generic levitra super max. vardenafil.medinfoblog.com/how-much-is-levitra-at-cvs/ - what does levitra 20 mg look like,

champix for giving up smoking

champix health canada warning. champix.medinfoblog.com/health-canada-advisory-champix/ - i quit smoking with champix,

Poslať nový komentár

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Viac informácií o možnostiach formátovania