Podpora konferencie o vzdelávaní - AmCham Initiative 2012: Year of Education

Amcham ED conference 2012

V uto­rok 30. ok­tób­ra 2012 v ho­te­li Crowne Pla­za v Bra­tis­la­ve sa us­ku­toč­nila Kon­fe­ren­cia o bu­dúc­nos­ti vzde­lá­va­nia na Slo­ven­sku, kto­rú or­ga­ni­zovala Ame­ric­ká ob­chod­ná ko­mo­ra v SR (Am­Cham) pod zá­šti­tou mi­nis­tra škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu SR Du­ša­na Čap­lo­vi­ča pri príl­eži­tos­ti ini­cia­tí­vy 2012: Rok vzde­lá­va­nia.

Videotím CNL zabezpečil živé vysielanie tejto konferencie spolu s prepojením na sociálne siete Twitter a Facebook. Vysielanie bolo možné sledovať prostredníctvom nášho videoservera, odkiaľ sa objavil embed vysielania aj na portály ITnews.sk

To­to pres­tíž­ne po­du­ja­tie, ktorého sa zúčastnilo takmer 300 účastníkov, ot­vo­rilo pries­tor na pre­zen­tá­ciu rie­še­ní čle­nov ini­cia­tí­vy (fir­my, ško­ly a od­bor­ní­ci na vzde­lá­va­nie) pred­sta­vi­te­ľom vlá­dy SR a dis­ku­siu o tom, ako pris­pieť k re­for­me vzde­lá­va­cie­ho sys­té­mu na Slo­ven­sku a k je­ho efek­tív­ne­mu pre­po­je­niu s po­žia­dav­ka­mi tr­hu prá­ce.

Amcham ED conference 2012

Viac informácií:
http://www.amcham.sk/events/1779_education-conference
http://www.itnews.sk/spravy/biznis/2012-10-29/c152039-konferencia-o-budu...

PrílohaVeľkosť
gXY7.ec2012_invitation_jpg_480.jpg61.83 KB
amchamkonf.JPG58.67 KB

Komentáre

harvey norman toowoomba opening hours

nicotine withdrawal symptoms timeline. quit smoking champix forum - home remedies to quit smoking,

sildenafil citrate or tadalafil

sildenafil citrate powder suppliers. sildenafil.medinfoblog.com - ranbaxy sildenafil citrate 100mg,

weight gain when quitting smoking

how to stop cigarette cravings. arret tabac champix forum - quit smoking timeline nhs,

sildenafil vs tadalafil pah

sildenafil oral jelly kamagra. sildenafil.medinfoblog.com - effect of sildenafil on sperm count,

sildenafil 1a pharma 50 mg 24 st

sildenafil teva 100mg uk. sildenafil off patent australia - what are sildenafil teva tablets used for,

smoking deaths per year

how can a person stop smoking. champix.medinfoblog.com - nhs quit smoking kit,

sildenafil teva 100mg reviews

sildenafil 50mg lloyds pharmacy. tips for using sildenafil - what is sildenafil teva 100mg,

shoppers drug mart protein bars

when to stop smoking when pregnant. champix.medinfoblog.com - do raspberry ketones work for weight loss,

sildenafil 20 mg does it work

sildenafil 100 mg hexal. sildenafil.medinfoblog.com - suhagra 100 sildenafil citrate tablets,

origins of crystal meth

how do you get champions honor wow. champix.medinfoblog.com - types of diabetes insipidus,

sildenafil citrate liquid dosage

dapoxetine and sildenafil tablets in hindi. sildenafil.medinfoblog.com - 20 mg tablets of sildenafil,

out of hours chemist

what to take with raspberry ketones. bad effects of champix - priorin shoppers drug mart,

over the counter amoxicillin for humans

it works stop smoking. champix.medinfoblog.com - the best stop smoking aid,

sildenafil tablets bp monograph

novo sildenafil vs viagra. sildenafil.medinfoblog.com - sildenafil base molecular weight,

sildenafil nasal congestion how to treat

sildenafil citrate tab 100mg. sildenafil.medinfoblog.com - sildenafil citrate equivalent to sildenafil,

sildenafil citrate tablets ip dr.x 100

kamagra 100mg oral jelly sildenafil. sildenafil effect on pregnancy - valuing the effects of sildenafil,

raspberry ketones fat loss

how is meth sold. champix.medinfoblog.com - schedule a hiring authority,

can i take benadryl with methotrexate

water and blood sugar levels. champix.medinfoblog.com - benefits of not smoking weed,

side effects of sildenafil citrate 25mg

sildenafil mechanism of action pdf. sildenafil.medinfoblog.com - segurex 50 sildenafil 50 mg gador,

ontario drug plan for seniors

allen carr easyway clinic. champix.medinfoblog.com - chemist warehouse craigieburn hours,

sildenafil citrate tab 20mg dosage

sildenafil citrate manufacturers in india. sildenafil.medinfoblog.com - sildenafil tablets vega extra,

drug interactions with sildenafil citrate

sildenafil 20 mg dosage for ed. sildenafil.medinfoblog.com - how to make sildenafil work,

an unusual adverse effect of sildenafil citrate

oral sildenafil pulmonary hypertension. sildenafil citrate tablets dissolution - regular use of sildenafil citrate,

pingvin patika szeged tisza lajos krt

department of health pbs. champix.medinfoblog.com - can you take ibuprofen with penicillin,

sildenafil citrate 100mg kamagra

mint sildenafil 100mg vs viagra. sildenafil.medinfoblog.com - brand name for sildenafil citrate,

week after quitting smoking

how much does sertraline cost. champix.medinfoblog.com - is levitra covered by insurance,

sildenafil emerging pulmonary vasodilator

sildenafil 100mg what does it do. sildenafil.medinfoblog.com - what are sildenafil teva tablets,

sildenafil citrate cas no

revatio sildenafil 20 mg. super x vega sildenafil 100mg - sildenafil citrate 100mg tab reviews,

determination of sildenafil citrate viagra

generic sildenafil citrate 25mg. sildenafil instructions for use - sildenafil 50 mg nhs,

pharmacology of sildenafil pdf

sildenafil tablets 120 mg. sildenafil.medinfoblog.com - sildenafil maximum daily dose,

ncsct training and assessment

the best way to quit smoking. champix.medinfoblog.com - steps to quit smoking cold turkey,

how to avoid gaining weight after quitting smoking

order free nicotine patches online. champix.medinfoblog.com - how long is a prescription valid for in canada,

kamagra rx sildenafil citrate

sildenafil 50 mg pdf. sildenafil.medinfoblog.com - viagra cialis sildenafil magnus,

sildenafil 50 mg 4 tablets

sildenafil citrate 100mg or 50mg. sildenafil.medinfoblog.com - sildenafil on empty stomach or full,

normal dose sildenafil citrate

long term use of sildenafil. sildenafil.medinfoblog.com - sildenafil teva 100 g,

metabolism of sildenafil citrate

what are the uses of sildenafil citrate. sildenafil iv package insert - sildenafil citrate oral suspensions discussion,

sildenafil citrate physicochemical properties

sildenafil compared to cialis. sildenafil.medinfoblog.com - what is the uses of sildenafil citrate,

otc drugs with sildenafil

sildenafil ratiopharm 50 mg. sildenafil.medinfoblog.com - using sildenafil for pulmonary edema in dogs,

what do you mean by sildenafil

sildenafil raynaud's published journal. sildenafil citrate tablets manufacturers in baddi - interaction between sildenafil and nitrates,

foods that contain sildenafil citrate

sildenafil tablets ip zenegra 100. generic sildenafil citrate canada - sildenafil compared to levitra,

how much sildenafil can i take

taking nitroglycerin and sildenafil. sildenafil citrate tablets 200mg - sildenafil 50 mg cubano,

sildenafil in treating pulmonary hypertension

sildenafil citrate tablets suppliers. sildenafil.medinfoblog.com - lerk jet sildenafil 100,

best sildenafil citrate india

iv sildenafil dose in pphn. sildenafil.medinfoblog.com - sildenafil 1a pharma 100mg tab 12 st,

sildenafil citrate medicine in bangladesh

sildenafil for pre workout. sildenafil.medinfoblog.com - avanafil riociguat sildenafil tadalafil or vardenafil,

vardenafil to sildenafil conversion

what foods have sildenafil in them. natural source of sildenafil citrate - sildenafil citrate tablets monograph,

brand name of sildenafil in india

sildenafil absorption in jejunum. sildenafil 50 mg generic - vega 100mg sildenafil tablet,

sildenafil citrate generic uk

sildenafil citrate soft tablets 100mg. process for preparing sildenafil - sildenafil 100mg for women,

sildenafil 20mg tablet 90/30

how long does apo sildenafil last. sildenafil citrate tablets 120mg - sildenafil tablets 100 mg viagra,

vega 100 tablets sildenafil citrate

sildenafil pfizer 100 mg 12. sildenafil citrate tablets prescription - vimax 50 sildenafil via oral,

sildenafil citrate oral suspensions discussion

sildenafil citrate solubility dmso. is sildenafil legal in canada - sildenafil dosage for pulmonary arterial hypertension,

Poslať nový komentár

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Viac informácií o možnostiach formátovania