Podpora konferencie o vzdelávaní - AmCham Initiative 2012: Year of Education

Amcham ED conference 2012

V uto­rok 30. ok­tób­ra 2012 v ho­te­li Crowne Pla­za v Bra­tis­la­ve sa us­ku­toč­nila Kon­fe­ren­cia o bu­dúc­nos­ti vzde­lá­va­nia na Slo­ven­sku, kto­rú or­ga­ni­zovala Ame­ric­ká ob­chod­ná ko­mo­ra v SR (Am­Cham) pod zá­šti­tou mi­nis­tra škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu SR Du­ša­na Čap­lo­vi­ča pri príl­eži­tos­ti ini­cia­tí­vy 2012: Rok vzde­lá­va­nia.

Videotím CNL zabezpečil živé vysielanie tejto konferencie spolu s prepojením na sociálne siete Twitter a Facebook. Vysielanie bolo možné sledovať prostredníctvom nášho videoservera, odkiaľ sa objavil embed vysielania aj na portály ITnews.sk

To­to pres­tíž­ne po­du­ja­tie, ktorého sa zúčastnilo takmer 300 účastníkov, ot­vo­rilo pries­tor na pre­zen­tá­ciu rie­še­ní čle­nov ini­cia­tí­vy (fir­my, ško­ly a od­bor­ní­ci na vzde­lá­va­nie) pred­sta­vi­te­ľom vlá­dy SR a dis­ku­siu o tom, ako pris­pieť k re­for­me vzde­lá­va­cie­ho sys­té­mu na Slo­ven­sku a k je­ho efek­tív­ne­mu pre­po­je­niu s po­žia­dav­ka­mi tr­hu prá­ce.

Amcham ED conference 2012

Viac informácií:
http://www.amcham.sk/events/1779_education-conference
http://www.itnews.sk/spravy/biznis/2012-10-29/c152039-konferencia-o-budu...

PrílohaVeľkosť
gXY7.ec2012_invitation_jpg_480.jpg61.83 KB
amchamkonf.JPG58.67 KB

Komentáre

when did viagra become generic

do viagra need prescription. edhelpfi.mdhelpserv.com - generic viagra good or bad,

what will happen if i take expired viagra

viagra tablet use video. edhelpreau.mdhelpserv.com - viagra and cialis combo dosage,

when will viagra be available in generic

what does female viagra do. edhelpmon.mdhelpserv.com - viagra jelly how to use,

is viagra a prescription drug in ireland

male enhancement viagra alternative. edhelpdesk.mdhelpserv.com - viagra best time to take,

how to tell if you need viagra

what happens if a 14 year old boy takes viagra. edhelppric.mdhelpserv.com - viagra substitute in ayurveda,

does viagra have any bad side effects

viagra grapefruit juice interaction. edhelpnick.mdhelpserv.com - do you need a prescription for viagra in uk,

effect of viagra on female video

does female pink viagra work on men. edhelprei.mdhelpserv.com - how long does it take for half a viagra to kick in,

best way of using viagra

what to expect when your man takes viagra. edhelppemb.mdhelpserv.com - female viagra details in hindi,

viagra long term use effects

what happens if a girl took viagra. edhelpol.mdhelpserv.com - effects of taking too much viagra,

viagra interactions with lisinopril

what if a woman took a viagra. edhelpwe.mdhelpserv.com - does viagra help with ed,

is viagra covered under insurance plans

can ladies take viagra. edhelpjost.mdhelpserv.com - does viagra treat pe,

can viagra cause peyronie's

can i drink alcohol when taking viagra. edhelpcourt.mdhelpserv.com - generic viagra from uk pharmacies,

real or fake viagra

100 mg viagra vs 50 mg. edhelpac.mdhelpserv.com - who is actress in viagra commercial,

can i take viagra with energy drinks

asian female viagra commercial. edhelpdis.mdhelpserv.com - viagra pills in shoppers drug mart,

generic viagra vs cialis vs levitra

natural herb substitute for viagra. edhelpaz.mdhelpserv.com - homemade viagra with watermelon,

how to remove side effects of viagra

viagra generic usa bay. edhelpdis.mdhelpserv.com - is viagra covered by blue cross blue shield insurance,

how long do side effects of viagra last

generic viagra low dose 25 mg. edhelplet.mdhelpserv.com - what is the usual dosage for viagra,

does viagra prevent altitude sickness

what does viagra jelly do. edhelpap.mdhelpserv.com - best dosage of viagra to take,

viagra experiences first time in hindi

effects of taking viagra at a young age. edhelpjost.mdhelpserv.com - what's the difference between cialis and viagra,

viagra ad asian actress

taking viagra with heart medication. edhelpjost.mdhelpserv.com - generic viagra vs real,

what are the worst drugs for you

price of championship zed. champix.medinfoblog.com - tired after quitting smoking,

bupropione cloridrato per dimagrire

it works stop smoking. champix.medinfoblog.com - reviews on champion homes,

how much is duromine in australia

what's the most dangerous drug in the world. champix.medinfoblog.com - avoid weight gain after quitting smoking,

does smoking cigarettes make you gain weight

brom pse dm syp mor. champix.medinfoblog.com - how many people quit smoking,

std at home test

quit smoking shot reviews. champix.medinfoblog.com - symbicort how to use,

using the patch to quit smoking

hypnose anti tabac paris. champix.medinfoblog.com - what is champion energy,

silja tax free tuotteet

list of allergy medications. champix.medinfoblog.com - vaping causes cervical cancer in men,

tips to quit smoking cold turkey

how long before cigarette cravings go away. remedio champix parar fumar - shoppers drug mart dr ho,

does marijuana boost your metabolism

how good is champion radiators. can i come off champix early - how to make cialis work better,

stop rygning dag for dag

shoppers drug mart perfume sampler. champix.medinfoblog.com - what is a smoking cessation,

effects of duromine for weight loss

nhs find a gp. champix.medinfoblog.com - diabetes signs and symptoms,

what are the symptoms of quitting smoking

methotrexate dental side effects. champix.medinfoblog.com - bc pharmacare formulary search,

meds for smoking cessation

where did crystal meth originate. champix.medinfoblog.com - smoking weed and metabolism,

does smoking make you put on weight

how long is a written prescription valid for. champix.medinfoblog.com - methotrexate for ra and alcohol,

no smoking no drugs

order free nicotine patches online. champix.medinfoblog.com - filling out of state prescriptions,

stop smoking weed cold turkey

college of pharmacists bc. champix.medinfoblog.com - smoke free nhs campaign,

can you take mucinex with nyquil

other names for xanax. champix.medinfoblog.com - raspberry capsules for weight loss,

smoking makes me tired

active drug in zyrtec. champix.medinfoblog.com - how to quit smoking cold turkey without gaining weight,

can women use sildenafil

extemporaneous sildenafil citrate oral suspensions. sildenafil.medinfoblog.com - how long does sildenafil citrate stay in your system,

sildenafil 20 mg tablet for ed

sildenafil citrate 100mg and dapoxetine 60mg. sildenafil netpharma 100ml sk - mazzogran sildenafil 100mg complaints,

adverse effects of medication

smoking cessation in pregnancy. champix.medinfoblog.com - does duromine burn fat,

sildenafil citrate in pphn

sildenafil side effectspulmonary hypertension. sildenafil.medinfoblog.com - sildenafil dosage amount study,

sildenafil citrate for female

what is sildenafil teva 100mg tablets for. sildenafil.medinfoblog.com - viagel oral gel sildenafil 100mg,

side effects for drugs

morning after pill chemist warehouse. champix.medinfoblog.com - weed makes you skinny,

what is sildenafil citrate oral jelly

what does sildenafil citrate do. sildenafil.medinfoblog.com - malegra dxt (sildenafil duloxetine),

b negative blood type

folic acid for rheumatoid arthritis. champix.medinfoblog.com - list of first nations in canada,

sildenafil tablets and golden

sildenafil dosage for pphn. sildenafil.medinfoblog.com - how do you pronounce sildenafil citrate,

manforce 50 mg sildenafil citrate pills reviews

rx generic drugs sildenafil. sildenafil soft gelatin capsule - differences between sildenafil and viagra,

after stop smoking effects

shoppers drug mart flyer. champix.medinfoblog.com - depression pills side effects,

pros and cons of duromine

what is an antagonist. champix.medinfoblog.com - what is bupropion hcl,

Poslať nový komentár

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Viac informácií o možnostiach formátovania