Podpora konferencie o vzdelávaní - AmCham Initiative 2012: Year of Education

Amcham ED conference 2012

V uto­rok 30. ok­tób­ra 2012 v ho­te­li Crowne Pla­za v Bra­tis­la­ve sa us­ku­toč­nila Kon­fe­ren­cia o bu­dúc­nos­ti vzde­lá­va­nia na Slo­ven­sku, kto­rú or­ga­ni­zovala Ame­ric­ká ob­chod­ná ko­mo­ra v SR (Am­Cham) pod zá­šti­tou mi­nis­tra škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu SR Du­ša­na Čap­lo­vi­ča pri príl­eži­tos­ti ini­cia­tí­vy 2012: Rok vzde­lá­va­nia.

Videotím CNL zabezpečil živé vysielanie tejto konferencie spolu s prepojením na sociálne siete Twitter a Facebook. Vysielanie bolo možné sledovať prostredníctvom nášho videoservera, odkiaľ sa objavil embed vysielania aj na portály ITnews.sk

To­to pres­tíž­ne po­du­ja­tie, ktorého sa zúčastnilo takmer 300 účastníkov, ot­vo­rilo pries­tor na pre­zen­tá­ciu rie­še­ní čle­nov ini­cia­tí­vy (fir­my, ško­ly a od­bor­ní­ci na vzde­lá­va­nie) pred­sta­vi­te­ľom vlá­dy SR a dis­ku­siu o tom, ako pris­pieť k re­for­me vzde­lá­va­cie­ho sys­té­mu na Slo­ven­sku a k je­ho efek­tív­ne­mu pre­po­je­niu s po­žia­dav­ka­mi tr­hu prá­ce.

Amcham ED conference 2012

Viac informácií:
http://www.amcham.sk/events/1779_education-conference
http://www.itnews.sk/spravy/biznis/2012-10-29/c152039-konferencia-o-budu...

PrílohaVeľkosť
gXY7.ec2012_invitation_jpg_480.jpg61.83 KB
amchamkonf.JPG58.67 KB

Komentáre

does hobby lobby health insurance pay for viagra

does viagra work while drinking. edhelppet.mdhelpserv.com - viagra information in hindi,

long term side effects of using viagra

effects alcohol has on viagra. edhelptio.mdhelpserv.com - does medicare part b pay for viagra,

generic viagra (sildenafil citrate) malegra 50mg

prescription assistance program for viagra. edhelprei.mdhelpserv.com - viagra overnight shipping usa,

does viagra work when your drunk

is it bad to take viagra at 20. edhelpen.mdhelpserv.com - does viagra cause deart attacks,

get viagra without doctor

viagra canada london drugs. edhelpmis.mdhelpserv.com - how to get a viagra prescription,

herbal viagra heart attack

increase potency of viagra. edhelpcourt.mdhelpserv.com - how long does it take viagra to work on a man,

is a prescription needed for viagra in ireland

best way to get the most out of viagra. edhelpac.mdhelpserv.com - diabetes viagra doesnt work,

benefit of watermelon as viagra

how long does 100mg viagra last. edhelppric.mdhelpserv.com - who is the actress in the viagra commercial,

how long can the effects of viagra last

viagra samples for healthcare professionals. edhelpking.mdhelpserv.com - what happens if u take too much viagra,

dosage of viagra tablet

why viagra stopped working. edhelper.mdhelpserv.com - what are the ingredients in herb viagra,

can we use viagra daily

can viagra improve athletic performance. edhelptio.mdhelpserv.com - is viagra a prescription only drug,

how soon after eating should i take viagra

canadian pharmacy viagra generic. edhelpscin.mdhelpserv.com - viagra tablet timing in urdu,

what strength viagra should i use

25 mg viagra twice a day. edhelper.mdhelpserv.com - why has my viagra stopped working,

viagra works better the next day

do you require a prescription for viagra in australia. edhelprie.mdhelpserv.com - generic viagra 150 mg pills,

best herbal viagra uk

how to take viagra and cialis together. edhelpdis.mdhelpserv.com - how does viagra cause blindness,

how do you take viagra 100mg

ultimate generic viagra reviews. edhelpli.mdhelpserv.com - viagra can cause impotence,

what is viagra used for in the military

side effects of women's viagra. edhelpdis.mdhelpserv.com - working out after taking viagra,

is it dangerous to take 2 viagra

where to get viagra in london ontario. viagra online - effects of taking viagra,

viagra how often can it be taken

what happens if a girl takes viagra pills. edhelpun.mdhelpserv.com - can i take viagra with my blood pressure medicine,

how many minutes does viagra take to work

is viagra used to treat pulmonary hypertension. edhelpcoun.mdhelpserv.com - who is the hot brunette in the viagra commercial,

viagra cialis or levitra

10 facts about viagra. edhelpcourt.mdhelpserv.com - herbal equivalent of viagra,

shoppers drug mart sell viagra

first time with viagra. edhelppric.mdhelpserv.com - is viagra available at walmart,

how to make powerful viagra at home

user reviews for viagra. edhelprie.mdhelpserv.com - what happens if a woman takes viagra pills,

what happens if you take viagra for fun

viagra off patent us. edhelpcourt.mdhelpserv.com - can viagra be used with ramipril,

skin cancer related to viagra

what happens if you take viagra at 18. edhelpun.mdhelpserv.com - can i take viagra with sertraline,

viagra off patent ireland

is it ok to mix cialis and viagra. edhelpac.mdhelpserv.com - do generic viagra really work,

will viagra show up on a urine test

i don't need viagra but i want to try it. edhelpen.mdhelpserv.com - viagra ad actress football jersey,

can you make viagra at home

do i have to get a prescription for viagra. edhelpmis.mdhelpserv.com - recreational use of viagra in women,

side effects of viagra in males

side effects of taking both viagra and cialis. viagra online - how many hours before should you take viagra,

how long till viagra works

when does viagra work best. edhelpci.mdhelpserv.com - viagra vs cialis for bph,

sildenafil 20 mg compared to viagra

generic viagra vs brand name viagra. edhelpcoun.mdhelpserv.com - can a female use viagra,

how does generic viagra work

what's the scientific word for viagra. edhelpap.mdhelpserv.com - herbal viagra suppliers australia,

viagra home delivery cvs

does viagra cause high blood pressure. edhelpap.mdhelpserv.com - how long does 100mg viagra take to kick in,

levitra vs viagra reviews

what is the name for female viagra. edhelpap.mdhelpserv.com - natural herb that works like viagra,

viagra uk patent expires

does viagra help pulmonary hypertension. edhelprei.mdhelpserv.com - will viagra overcome performance anxiety,

viagra selling points in pakistan

cialis vs viagra which is best. edhelpli.mdhelpserv.com - what would viagra do to a woman,

what is the age for viagra

will viagra work if cialis doesnt. edhelper.mdhelpserv.com - viagra pills information in hindi,

what happens when woman takes viagra

cialis dose vs viagra. edhelpprof.mdhelpserv.com - should i take 50 mg viagra or 25 mg,

can viagra treat altitude sickness

viagra while working out. edhelpga.mdhelpserv.com - viagra free sample pack,

viagra 25mg vs 100mg

hard sell the evolution of a viagra salesman epub. edhelpen.mdhelpserv.com - take viagra and cialis at same time,

where can you get viagra in ireland

viagra under the tongue. edhelpaz.mdhelpserv.com - can i take viagra with milk,

do viagra really work

does viagra increase pulse rate. edhelpking.mdhelpserv.com - does viagra work faster than cialis,

viagra side effects nhs

how much mg viagra should be taken. edhelpfi.mdhelpserv.com - viagra shops in east london,

viagra paypal accepted usa

what happens when a girl take viagra. edhelpjost.mdhelpserv.com - viagra and other drug interactions,

viagra under my tongue

when does the patent on viagra expire. edhelpap.mdhelpserv.com - effect of viagra on females,

2 doses of viagra

taking viagra after eating. edhelpjost.mdhelpserv.com - why do doctors give babies viagra,

watermelon viagra recipe in hindi

best generic viagra pills. edhelpla.mdhelpserv.com - viagra takes too long to work,

is it legal to sell viagra on ebay

take both cialis and viagra together. edhelpfi.mdhelpserv.com - lady in viagra commercial jersey,

what alternative is there to viagra

female viagra in ireland. edhelpprof.mdhelpserv.com - generic viagra red pill,

which is the best viagra cialis or levitra

how long should viagra work for. edhelpmis.mdhelpserv.com - typical age viagra users,

Poslať nový komentár

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Viac informácií o možnostiach formátovania