Podpora konferencie o vzdelávaní - AmCham Initiative 2012: Year of Education

Amcham ED conference 2012

V uto­rok 30. ok­tób­ra 2012 v ho­te­li Crowne Pla­za v Bra­tis­la­ve sa us­ku­toč­nila Kon­fe­ren­cia o bu­dúc­nos­ti vzde­lá­va­nia na Slo­ven­sku, kto­rú or­ga­ni­zovala Ame­ric­ká ob­chod­ná ko­mo­ra v SR (Am­Cham) pod zá­šti­tou mi­nis­tra škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu SR Du­ša­na Čap­lo­vi­ča pri príl­eži­tos­ti ini­cia­tí­vy 2012: Rok vzde­lá­va­nia.

Videotím CNL zabezpečil živé vysielanie tejto konferencie spolu s prepojením na sociálne siete Twitter a Facebook. Vysielanie bolo možné sledovať prostredníctvom nášho videoservera, odkiaľ sa objavil embed vysielania aj na portály ITnews.sk

To­to pres­tíž­ne po­du­ja­tie, ktorého sa zúčastnilo takmer 300 účastníkov, ot­vo­rilo pries­tor na pre­zen­tá­ciu rie­še­ní čle­nov ini­cia­tí­vy (fir­my, ško­ly a od­bor­ní­ci na vzde­lá­va­nie) pred­sta­vi­te­ľom vlá­dy SR a dis­ku­siu o tom, ako pris­pieť k re­for­me vzde­lá­va­cie­ho sys­té­mu na Slo­ven­sku a k je­ho efek­tív­ne­mu pre­po­je­niu s po­žia­dav­ka­mi tr­hu prá­ce.

Amcham ED conference 2012

Viac informácií:
http://www.amcham.sk/events/1779_education-conference
http://www.itnews.sk/spravy/biznis/2012-10-29/c152039-konferencia-o-budu...

PrílohaVeľkosť
gXY7.ec2012_invitation_jpg_480.jpg61.83 KB
amchamkonf.JPG58.67 KB

Komentáre

canada online pharmacy domperidone

can you take gaviscon with zantac domperidone-bukusa28 breastfeeding how to produce more milk

is domperidone available over the counter in uk

what's chlamydia look like sokukeru49-domperidone brewers yeast and breastfeeding

how to buy domperidone without a prescription

cost of an alpaca bukusa28-domperidone what is omeprazole 20 mg

can i buy domperidone over the counter

reglan to increase breast milk kanbura40-domperidone ways to help milk production

domperidone buy online canada

how can i increase my breast milk supply naturally domperidone buy online cost of capsule endoscopy

buy domperidone no prescription canada

refractory nausea and vomiting bukusa28 what is esomeprazole magnesium

canada online pharmacy domperidone

how long does it take fenugreek to increase milk supply sokukeru49-tumb symptoms of morning sickness

order domperidone without prescription

symptoms of severe low blood pressure sokukeru49-domperidone nourrisson reflux gastro oesophagien

can you get domperidone over the counter

can pantoprazole get you high bukusa28 best doctors for gastroparesis

how much does domperidone cost in australia

glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency ppt domperidone-bukusa28 medicine for cough during pregnancy

domperidone over the counter uk

self medicating hrt mtf nukusoki44-domperidone breastfeeding relationship with husband

viagra tablets in salem

generic viagra approved in europe. edhelprei.mdhelpserv.com - what is viagra cialis levitra,

can you take a half of a viagra

brunette in viagra commercial kelly king. edhelpmon.mdhelpserv.com - generic viagra trusted pharmacy sites,

chinese viagra quincy ma

patient assistance program viagra. edhelpci.mdhelpserv.com - is it safe to take viagra after surgery,

why isn viagra working

can i take viagra with cialis. edhelppric.mdhelpserv.com - american viagra in pakistan,

what effect does viagra have on blood vessels

what viagra did for me. edhelpsi.mdhelpserv.com - viagra ice cream uk,

what does viagra made of

natural viagra for male. edhelprei.mdhelpserv.com - pickled cabbage is the best natural viagra,

should viagra be taken on a full or empty stomach

is it safe to take viagra more than once a day. viagra online - how to convince doctor to prescribe viagra,

25 mg viagra dose

asian actress in the viagra commercial. edhelpking.mdhelpserv.com - how get viagra prescription,

how long does viagra take to have effect

why does medicare not cover viagra. edhelpla.mdhelpserv.com - best generic viagra site,

side effects of viagra use

how long can u take viagra. edhelpsi.mdhelpserv.com - cialis and viagra combination,

what is maximum viagra dosage

various strengths of viagra. edhelpcourt.mdhelpserv.com - side effects of viagra while drinking,

what does viagra helps in

pros and cons of female viagra. edhelpci.mdhelpserv.com - is it safe to take female viagra,

can viagra be used as a recreational drug

who is the actor in the viagra commercial. edhelpchron.mdhelpserv.com - take viagra with high blood pressure,

best method to take viagra

new female viagra approved. edhelpun.mdhelpserv.com - healthy man viagra advertised on radio,

sildenafil and viagra the same

model in football jersey in viagra commercial. edhelpchron.mdhelpserv.com - how to make a viagra work,

how to make natural viagra for ladies

viagra jet chewable tablets. edhelprei.mdhelpserv.com - viagra dosage 300 mg,

side effects of taking too many viagra

can viagra cause kidney cancer. edhelper.mdhelpserv.com - viagra cialis levitra dosage,

does viagra cause fertility problems

what would happen if a girl took viagra. edhelpac.mdhelpserv.com - do females take viagra,

viagra available in mumbai medical stores

benign prostatic hyperplasia viagra. edhelpun.mdhelpserv.com - will chewing viagra make it work faster,

natural viagra using fruits

starting dose for viagra. edhelpap.mdhelpserv.com - natural viagra no side effects,

natural viagra rite aid

buying viagra in cancun mexico. edhelpap.mdhelpserv.com - can i take half a viagra twice a day,

do you have to be prescribed viagra

viagra vs herbal products. edhelpga.mdhelpserv.com - viagra what does it do for men,

viagra samples shipped from usa

generic viagra 100 mg x 30 sildenafil citrate). edhelpco.mdhelpserv.com - viagra lowers heart rate,

how to use viagra recreationally

next day delivery viagra usa. edhelpla.mdhelpserv.com - viagra supplier in india,

could viagra cause stroke

better than viagra or cialis. edhelpaz.mdhelpserv.com - best viagra brand in india,

name of viagra for men in india

best medicine like viagra in india. edhelpap.mdhelpserv.com - treatment of viagra overdose,

youtube new viagra commercial

effect of viagra on prostate. edhelpla.mdhelpserv.com - viagra super active description,

how to make viagra from watermelon and lemon

who is the actress in the football viagra commercial. edhelpci.mdhelpserv.com - viagra cialis levitra sample packs,

is healthy man viagra a scam

does viagra ever not work. edhelpdesk.mdhelpserv.com - generic viagra sildenafil 100mg,

how long does it take viagra to work after you take it

viagra commercial actress african american. edhelppric.mdhelpserv.com - how does generic viagra work,

what is the highest strength of viagra

if girl takes viagra. edhelpun.mdhelpserv.com - viagra dosages for men,

viagra dosage for erectile dysfunction

can i take 100mg of viagra. edhelpking.mdhelpserv.com - viagra 100mg effect in hindi,

which one is better cialis levitra or viagra

what is womens viagra. edhelppet.mdhelpserv.com - lower blood pressure viagra,

who is the viagra commercial lady

will viagra make you fail a drug test. edhelper.mdhelpserv.com - what is pink female viagra,

does viagra cause low back pain

can a 17 year old be prescribed viagra. edhelpking.mdhelpserv.com - how to get free viagra from your doctor,

generic viagra sildenafil citrate faq

viagra russian group wikipedia. edhelptio.mdhelpserv.com - viagra tablets in urdu,

how long can u take viagra

viagra 100 mg cut in half. edhelpdis.mdhelpserv.com - viagra ingredients in food,

what is generic viagra safe

is 25 mg of viagra enough. edhelpdesk.mdhelpserv.com - counterfeit viagra side effects,

200 mg viagra effectiveness

chinese herbs like viagra. edhelpchron.mdhelpserv.com - does viagra help psychological erectile dysfunction,

Poslať nový komentár

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Viac informácií o možnostiach formátovania