O nás

Laboratórium Počítačových Sietí

Koncepcia Laboratória

Laboratórium Počítačových Sietí (LPS) pozostáva zo skupiny nasledujúcich miestností:

 • L521B – CCNA Lab – učebňa, technická miestnosť a konzultačná miestnosť
 • L512A – CCNP Lab – učebňa, technická miestnosť
 • L515A – technická miestnosť, administratíva

Laboratórium bolo založené v roku 1995 ako výsledok riešenia výskumných úloh a pilotných projektov v spolupráci s priemyselnou praxou. Je spoločným zmluvným, výskumným a pokusným pracoviskom KPI FEI TU a elfa s.r.o. V súčasnosti patrí k špičkovým pracoviskám zaoberajúcim sa modernými sieťovými technológiami v Slovenskej Republike a je vysoko oceňované aj medzinárodnou odbornou komunitou (počas svojej existencie bolo laboratórium ocenené množstvom medzinárodných cien). Hlavným cieľom výskumu laboratória sú počítačové siete a súčasné sieťové infraštruktúry s dôrazom na problematiku prenosu informácie multimediálneho charakteru s požadovanými parametrami kvality služieb (QoS). Zvláštna pozornosť je venovaná nasledujúcim oblastiam:

 • Efektívne metódy vyhodnocovania vlastností parametrov kvality služieb
 • Implementácia výkonných streamingových technológií v prostredí IP sietí
 • Videokonferenčné riešenia a hlasové služby novej generácie
 • Monitorovanie, riadenie a vizualizácia topológií v LAN a WAN
 • Virtuálne komunikačné ifraštruktúry a ich využitie vo vzdelávacej praxi (e-learningové technológie a ich riešenia)

Na báze LPS vznikla v roku 1999 na Slovensku prvá Regionálna sieťová akadémia CISCO (RCNA), ktorá zabezpečuje certifikované vzdelávanie sieťových špecialistov na báze priemyselných štandardov s celoslovenskou pôsobnosťou v rámci implementácie programu NetAcad (Networking Academy).

Priestory laboratória sú tvorené komplexom piatich špičkovo vybavených miestností vhodných nielen pre zabezpečenie výuky v predmetnej oblasti ale aj pre rozsiahle odborné a výskumné aktivity, ktoré sú na báze laboratória realizované.

Laboratórium zabezpečuje integrovaným spôsobom vzdelávací proces v oblasti informačných a komunikačných technológií s dôrazom na problematiku počítačových sietí, ich návrh, realizáciu správy a manažovania. V priestoroch LPS sa realizuje špecializovaná výuka kurzov a akcií zameraných na sieťové technológie, tak ako výučba v rámci programu NetAcad (Sieťový akademický program Cisco). LPS má celouniverzitný význam, aktuálne zabezpečuje ročne výuku pre viac ako 200 študentov TU. Laboratórium je budované v spolupráci s celým radom ďalších externých sponzorov, predovšetkým spoločnosťou Cisco Systems.

V spolupráci so spoločnosťou T- Com (Slovak Telecom a.s.) a experimentálnym uzlom siete WAN s prístupom na WAN ATM ST, a.s. bol v priestoroch LPS vytvorený NatAcad ako prvý experimentálny a výukový segment na báze ATM technológie v areáli Technickej Univerzity a ako prvé špecializované pracovisko v Slovenskej a Českej Republike na školenie sieťových špecialistov na báze sieťovej akadémie CISCO.

Laboratórium má k dispozícii videokonferenčný systém pre organizáciu IP videokonferencií.

V LPS bol úspešne vytvorený funkčný model zapájania študentov do vedeckej a výskumnej činnosti. Študenti sú prijatí do LPS na základe interných výberových konaní a ako členovia LPS sa zapájajú do riešenia medzinárodných projektov.

Na báze laboratória bolo ocenených takmer 100 zaujímavých diplomových prác, semestrálnych projektov a výskumných a odborných prác študentov niekoľkými cenami aj na medzinárodnej úrovni.

V súčasnosti LPS je medzinárodne uznávaným centrom e-learningových technológií a školiacim centrom sieťových špecialistov v Slovenskej Republike. Vynikajúce výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti dlhodobých pokusných projektov, našli pozitívnu odpoveď medzi odborníkmi nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Regionálna akadémia založená v LPS získala niekoľko medzinárodných cien (Paríž 2000, Kodaň 2002 – akadémia roka v regióne Európa, Stredný Východ a Afrika) a v roku 2001 laboratórium obdržalo cenu na konferencii COFAX od asociácie ATM v Slovenskej Republike za určenie „Pilotného Projektu“. Najnovším ocenením LPS je cena „Projekt Roka” získaná RCNA v LPS vo Valencii (Španielsko) v septembri 2005 na výročnej konferencii viac ako 3000 škôl zapojených do projektu NetAcad v Európe za projekt “IP Telefónia v akademickej sfére v Slovenskej Republike“.

Ocenenie výsledkov dosiahnutých v rámci LPS je zdôraznené faktom, že Ing. F. Jakab získal cenu “IT osobnosť roka 2006“ ktorá je udeľovaná každý rok zástupcami najdôležitejších IT médií a asociácií Slovenskej Republiky ako jediný z TU KE vôbec.

Laboratórium je často navštevované renomovanými odborníkmi z katedier zahraničných univerzít ako súčasť študijných a výmenných programov.

Aktivity a funkcie LPS

 • Zabezpečuje výučbu disciplín zameraných na počítačové siete a sieťové infraštruktúry v študijnom odbore Výpočtová technika a Informatika,
 • Koordinuje implementáciu programu NetAcad (Sieťový akademický program Cisco) do vzdelávacieho procesu na Technickej univerzite,
 • Zabezpečuje prevádzku Regionálnej Cisco Sieťovej Akadémie (RCNA),
 • Zabezpečuje prípravu pedagógov a študentov na vykonanie medzinárodne uznávaných certifikačných testov CCNA a CCNP,
 • Plní funkcie pedagogického, výskumného, koordinačného a expertného centra sieťových, informačných a televzdelávacích infraštruktúr Technickej univerzity,
 • Plní funkcie kontaktného videokonferenčného centra Technickej univerzity,
 • Koordinuje spoluprácu katedry s podnikateľskou sférou v oblasti sieťových technológií.

História webu LPS

Na prezentačné účely slúži webový portál laboratória. Počas svojej histórie sa samozrejme vyvíjal aj samotný portál a je možné vidieť tri dôležité míľniky v podobe troch verzií webu:

 • Prvý web laboratória (2003–2006) postavený na technológii PHP. Aj keď web používal dynamické prvky, chýbalo príjemné používateľské rozhranie, ktoré by umožnilo jeho používanie viacerým členom laboratória (nie len webmajstrovi).
 • Nasadenie CMS Drupal 4.6 (2006–2007) znamenalo rozhodnutie o prechode na skutočný redakčný systém, ktorého hlavnou úlohou bola použiteľnosť webu nielen členmi laboratória, ale aj širokou verejnosťou.
 • Prechod na CMS Drupal 5.x (2007-) nebol úplne plynulý kvôli niekoľkým modulom používaným vo verzii 4.6, čo znamenalo novú inštaláciu. Tento systém sa však osvedčil a začali sme plne využívať jeho možnosti, o čom svedčí aj nasadenie na niekoľkých ďalších portáloch (RCNA, Videoserver, ACM ICPC na TUKE a ďalšie).