Tutt - Telefónny zoznam Technickej univerzity v Košiciach

Na stránke Play Store môžete nájsť aplikáciu Tutt (Technical University Telephone Table) a následne ju stiahnuť do vášho mobilného zariadenia na platforme Android. Za vývojom aplikácie sú vývojári Laboratória Počítačových Sietí. Tutt umožňuje vyhľadávať zamestnancov Technickej univerzity v Košiciach a je možné z nej priamo volať pedagógom.

Členka CNL na stránke Netacadu

Laboratórium počítačových sietí bolo opäť zviditeľnené na svetovej mape „sieťarov“. Výraznou mierou sa o to postarala členka CNL Veronika Klauzová. Táto študentka druhého ročníka inžinierskeho stupňa na Technickej univerzite v Košiciach sa zaradila do veľkej rodiny inštruktorov CCNA. Za sebou už má niekoľko kurzov a samozrejme aj študentov, perfektne pripravených na ďalšie štúdium počítačových sietí.

Úspech členov LPS na StartupAwards.sk

EXCALIBURteam Tím študentov z Laboratória Počítačových Sietí KPI FEI TUKE, v zložení Ivan Klimek (PhD. Študent), Miroslav Košik(študent inžinierskeho štúdia) a Marián Keltika (externý člen CNL) znovu po nedávnej výhre kategórie Cybersecurity na prestížnej súťaži ITU Young Innovators Competition, organizovanej v rámci Medzinárodnej konferencie "ITU Telecom World", ktorá sa konala v dňoch 14.

Medzinárodná konferencia o eLearningových technológiách ICETA 2012

ICETA 2012

Jubilejný 10. ročník medzinárodnej konferencie ICETA 2012 sa uskutočnil 8. a 9. novembra v kongresovom centre hotela Academia v Starej Lesnej. E-Learningové technológie a ich aplikácie boli hlavnou témou uznávanej konferencie, na ktorej tak, ako po minulé roky odprezentovali svoje skúsenosti a poznatky z oblasti pedagogiky, eLearningu a využitia informačných a komunikačných technológií (IKT) pri výučbe známe mená zo slovenských a zahraničných vysokých škôl, univerzít a firiem.

Živý prenos konferencie ICETA 2012

ICETA 2012

Podpora konferencie o vzdelávaní - AmCham Initiative 2012: Year of Education

Amcham ED conference 2012

V uto­rok 30. ok­tób­ra 2012 v ho­te­li Crowne Pla­za v Bra­tis­la­ve sa us­ku­toč­nila Kon­fe­ren­cia o bu­dúc­nos­ti vzde­lá­va­nia na Slo­ven­sku, kto­rú or­ga­ni­zovala Ame­ric­ká ob­chod­ná ko­mo­ra v SR (Am­Cham) pod zá­šti­tou mi­nis­tra škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu SR Du­ša­na Čap­lo­vi­ča pri príl­eži­tos­ti ini­cia­tí­vy 2012: Rok vzde­lá­va­nia.

Videotím CNL zabezpečil živé vysielanie tejto konferencie spolu s prepojením na sociálne siete Twitter a Facebook. Vysielanie bolo možné sledovať prostredníctvom nášho videoservera, odkiaľ sa objavil embed vysielania aj na portály ITnews.sk

Syndikovať obsah