Metro OnLine 2014

metroV utorok 20. mája sa uskutočnila Metro OnLine 2014 konferencia v Auquacity Poprad. Konferencia sa konala pod záštitou Jána Počiatka - ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Prednášky sa niesli v duchu cloudových riešení a IPTV v IT oblasti. Najsledovanejšou častou konferencie bola Panelová diskusia o IPTV a pohľade do budúcna, ktorú viedli medzi sebou zástupcovia telekomunikačných operátorov zo Slovenska : RTVS, Markíza, JOJ, ARTOS, APKT, SAKT. Videotím CNL zabezpečil živé vysielanie tejto konferencie. Vysielanie bolo možné sledovať prostredníctvom nášho videoservera, odkiaľ sa objavil embed vysielania aj na portáli zive.sk. Náš embed si spustilo neuveriteľných 945 divákov.

AttachmentSize
metro_logo.jpg27.36 KB

Comments

シルデナフィルはまた、上記以外の目的に使用することができる

シルデナフィルはまた、上記以外の目的に使用することができる。 名古屋でKamagraオーラルゼリーは、約1時間、性行為の前に、必要に応じて、取られる。一日一回以上のその後バイアグラオーラルゼリーを服用しないでください。高脂肪食は、この薬の効果の時間を遅らせることがあります。グレープフルーツを食べるか、あなたはシルデナフィルで治療している間にグレープフルーツジュースを飲むしないようにしてください。 Kamagraオーラルゼリーは、インポテンスの治療に別の薬を服用あるいは胸部の痛みや心臓の病気の為に硝酸薬を使用している患者には禁忌である。この薬は、タブレットの任意のコンポーネントに知られている過敏症で女性や子供によってだけでなく、患者には取られるべきではない。

Post new comment

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options