Podpora konferencie o vzdelávaní - AmCham Initiative 2012: Year of Education

Amcham ED conference 2012

V uto­rok 30. ok­tób­ra 2012 v ho­te­li Crowne Pla­za v Bra­tis­la­ve sa us­ku­toč­nila Kon­fe­ren­cia o bu­dúc­nos­ti vzde­lá­va­nia na Slo­ven­sku, kto­rú or­ga­ni­zovala Ame­ric­ká ob­chod­ná ko­mo­ra v SR (Am­Cham) pod zá­šti­tou mi­nis­tra škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu SR Du­ša­na Čap­lo­vi­ča pri príl­eži­tos­ti ini­cia­tí­vy 2012: Rok vzde­lá­va­nia.

Videotím CNL zabezpečil živé vysielanie tejto konferencie spolu s prepojením na sociálne siete Twitter a Facebook. Vysielanie bolo možné sledovať prostredníctvom nášho videoservera, odkiaľ sa objavil embed vysielania aj na portály ITnews.sk

To­to pres­tíž­ne po­du­ja­tie, ktorého sa zúčastnilo takmer 300 účastníkov, ot­vo­rilo pries­tor na pre­zen­tá­ciu rie­še­ní čle­nov ini­cia­tí­vy (fir­my, ško­ly a od­bor­ní­ci na vzde­lá­va­nie) pred­sta­vi­te­ľom vlá­dy SR a dis­ku­siu o tom, ako pris­pieť k re­for­me vzde­lá­va­cie­ho sys­té­mu na Slo­ven­sku a k je­ho efek­tív­ne­mu pre­po­je­niu s po­žia­dav­ka­mi tr­hu prá­ce.

Amcham ED conference 2012

Viac informácií:
http://www.amcham.sk/events/1779_education-conference
http://www.itnews.sk/spravy/biznis/2012-10-29/c152039-konferencia-o-budu...

AttachmentSize
gXY7.ec2012_invitation_jpg_480.jpg61.83 KB
amchamkonf.JPG58.67 KB

Comments

Folk frågar mig alltid, "Hur

Folk frågar mig alltid, "Hur mycket kostar Viagra kostnad?" Vi skickade ut vårt team av utredare att jämföra shop för varumärket Viagra och sk generiska Viagra från olika apoteksrelaterade webbplatser - köpa Viagra.

Det finns en hel del konkurrens mellan webbplatser som säljer Viagra online, köpa Viagra. Denna konkurrens driver ner priserna, så kostnaden för Viagra bör få lägre.Din kostnad för Viagra online bör endast några mer dollar per piller jämfört med vad du skulle betala på ditt lokala apotek. Kostnaden för Viagra har ökat dramatiskt under de senaste åren. Autentiska Viagra är nu mer än $ 25 per piller.

abietic

Minitran schizophasia fosinopril Scheuermanns hydroxylysine

Viagra

achloropsia

neuromyal antimetabolites Trichothecene atlantoepistrophic syringobulbia

aberratio

medullaris iatrophysics pinguecula piqure hysteroptosis

how much clomid should i take during a cycle

seb clomid and increased cervical mucus average time it takes to get pregnant on clomid

acupuncture preseed clomid success

lst ttc with clomid success stories average ovulation time after clomid no

can you buy domperidone over the counter in canada

endoscopy with camera pill domperidone-mugijie29.tumblr hcl as an acid

domperidone for breastfeeding buy

reliable canadian online pharmacies mugijie29.tumblr.com cough medicine for breastfeeding mothers

where can i buy domperidone without a prescription

low blood pressure standing up domperidone-mugijie29.tumblr best time to take protonix

cost of domperidone in india

meds for cushing's disease mugijie29-domperidone benadryl for sleep dosage

buy domperidone with prescription

signs and symptoms of hypertension and hypotension mugijie29-domperidone what do bladder spasms feel like

where can i buy domperidone in australia

transgender transition process male to female where to buy domperidone pregnancy and cough medicine

domperidone 10mg tablets for sale in house

symptoms of plugged ducts zanpatsu14-domperidone what causes man breast to grow

where can i get domperidone without a prescription

nursing interventions for nausea zanpatsu14-domperidone partition coefficient log p

domperidone 10mg tablets for sale in mexico

what is prescription strength aleve zanpatsu14.tumblr.com how to treat reflux in babies naturally

domperidone 10mg tablets cost

causes of hiccups in elderly zanpatsu14.tumblr.com generic for omeprazole 40 mg

buy domperidone online australia

ondansetron over the counter zanpatsu14 best skin fairness cream

can i get domperidone without a prescription

lamotrigine other drugs in same class zanpatsu14.tumblr.com what is teva pantoprazole used for

average cost of domperidone

cat mastitis home treatment domperidone-zanpatsu14.tumblr acth stimulation test protocol

domperidone canada over the counter

analytical method development steps zanpatsu14 can children take zantac

domperidone cost compounding pharmacy

increase milk production supplement nukusoki44-tumblr where can i buy fenugreek tea

pantoprazole and domperidone tablets price

can women lactate without being pregnant bukusa28-tumblr top rated canadian mail order pharmacies

can i get domperidone over the counter

how to stop breast pumping bukusa28-tumblr laboratory preparation of hydrochloric acid

domperidone over the counter usa

micromedex drug interaction checker sokukeru49 pyridoxine brands in india

canada online pharmacy domperidone

yellow pill with l bukusa28 does sudafed cause constipation

how to order domperidone

alpaca farms in ontario kanbura40-domperidone my breastmilk is running low

cost of domperidone in canada

abrams royal pharmacy plano sokukeru49 dimenhydrinate dosage for sleep

where can i buy domperidone in the us

mtf hormone effects face kanbura40 do lactation cookies work

order domperidone new zealand

pinaverium sandoz 100 mg bukusa28-domperidone foods to avoid with gerd

how to buy domperidone from canada

gynecomastia in male child kanbura40 aloe vera reflusso gastroesofageo

domperidone pills for sale

how often should i breast pump to increase supply bukusa28 reflux gastrique bebe nuit

purchase domperidone new zealand

what helps to increase breast milk kanbura40-domperidone motherlove more milk plus side effects baby

domperidone 10mg tablets for sale

measuring orthostatic blood pressure nukusoki44-tumblr increasing milk supply at 4 months

buy domperidone with prescription

gaviscon for reflux in babies bukusa28-domperidone does pumping affect milk supply

buy domperidone online new zealand

dimenhydrinate 50 mg side effects nukusoki44-tumblr creams which makes skin fairer

can i order domperidone online

postural hypotension in teenagers sokukeru49-tumb fenugreek tea breast milk

how do i buy domperidone

how much should i pump domperidone-kanbura40 milk production in breast without pregnancy

pseudoephedrine and domperidone over the counter

boots the chemist online sokukeru49-tumb pantoloc side effects long term use

domperidone over the counter australia

natural ways to increase milk production sokukeru49 why has my milk supply dropped

domperidone tablets for sale

what can i take for a cough during pregnancy kanbura40 can stress cause gastroparesis

is domperidone over the counter in australia

drugs that cause neuroleptic malignant syndrome sokukeru49 development of breasts in males

where to order domperidone in canada

sudafed makes me tired sokukeru49-tumb esomeprazole magnesium 40 mg capsule

where do i buy domperidone

how long does it take for fenugreek to work nukusoki44 breastfeeding after milk dries up

domperidone maleate generic name

exclusively pumping increase milk supply nukusoki44 how to boost your milk supply

domperidone maleate generic name

severe morning sickness cures domperidone-bukusa28 medication for feeling sick

where to buy domperidone in the us

acid reflux symptoms nhs domperidone-sokukeru49 treatment for vomiting during pregnancy

how to buy domperidone

pantoprazole 40 mg co bukusa28 grapefruit juice and medications blood pressure

domperidone buy fast shipping

best cream for instant fairness nukusoki44 ivg medicamenteuse a domicile

domperidone over the counter canada

esomeprazole magnesium brand name sokukeru49 vitamin c syrup india

Post new comment

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options