amcham

Účasť členov LPS na Mentor Network Program

ICETA 2012

Členovia Laboratória počítačových sietí sa zúčastnili na programe organizovanom spoločnosťou CSI Leasing v spolupráci s Americkou obchodnou komorou na Slovensku, Veľvyslanectvom USA a InfoUSA Košice. Na Slovensku sa toto podujatie uskutočnilo už šesť krát v Bratislave a v Košiciach šlo o druhý ročník.

Stretni sa aj TY s CEO osobnosťami vďaka Mentor Network Program-u

Milí čitatelia,
prajeme vám všetko dobré v novom roku, veľa profesionálnych a osobných úspechov. Zároveň nám dovoľte využiť túto príležitosť a informovať Vás o programe s názvom Mentor Network Program, ktorý sa uskutoční po druhý krát v Košiciach dňa 21.3.2013.

Podpora konferencie o vzdelávaní - AmCham Initiative 2012: Year of Education

Amcham ED conference 2012

V uto­rok 30. ok­tób­ra 2012 v ho­te­li Crowne Pla­za v Bra­tis­la­ve sa us­ku­toč­nila Kon­fe­ren­cia o bu­dúc­nos­ti vzde­lá­va­nia na Slo­ven­sku, kto­rú or­ga­ni­zovala Ame­ric­ká ob­chod­ná ko­mo­ra v SR (Am­Cham) pod zá­šti­tou mi­nis­tra škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu SR Du­ša­na Čap­lo­vi­ča pri príl­eži­tos­ti ini­cia­tí­vy 2012: Rok vzde­lá­va­nia.

Videotím CNL zabezpečil živé vysielanie tejto konferencie spolu s prepojením na sociálne siete Twitter a Facebook. Vysielanie bolo možné sledovať prostredníctvom nášho videoservera, odkiaľ sa objavil embed vysielania aj na portály ITnews.sk

Udelenie výročnej ceny Americkej obchodnej a priemyselnej komory v SR

Výročná cena Americkej obchodnej a priemyselnej komory v SR za rok 2010 bola udelená F. Jakabovi, veducemu LPS z Katedry počítačov a informatiky TUKE, ktorý pôsobí ako koordinátor programu Sieťových akadémií Cisco v SR, ako prvému predstaviteľovi z akademickej sféry v SR vôbec.

Syndikovať obsah